Franska – Svenska

asile – asyl

“attestation de demandeur d’asile” – ett dokument som bevisar att personen lämnat in sin asylansökan, kallas också “récépissé”

justificatif – skriftligt bevis

justificatif de domicile – bostadsbevis

Protection subsidiaire – alternativt skyddsbehövande

(la) Préfecture – en administrativ byggnad där bland annat asylärenden handläggs.

OFPRA – franska Migrationsverket

OFII – en del av det franska Migrationsverket som sköter den praktiska delen under asylprocessen (bidrag, boende…)

récépissé – heter egentligen Attestation de demandeur d’asile, ett dokument, ett sorts kvitto, på att man lämnat in sin ansökan om uppehållstillstånd på La Préfecture. Det är ett provisoriskt dokument som gäller i väntan på besked.

recours – överklaga

réfugié – flykting

procédure Dublin – Dublinprocedur

procédure normale – normal procedur

Franska förkortningar

ADA (Allocation pour demandeur d’asile) bidrag till asylsökande (över 18 år) som har en “attestation de demandeur d’asile (récépissé)”.

AME (Aide Médicale d’État) Statlig vård (gratis) för utlänningar som inte har uppehållstillstånd

CAES (Centre d’accueil et d’examen des situations) Temporära boenden för asylsökande. Varje persons situation undersöks och man kan erbjudas boende var som helst i Frankrike.

CADA (Centre d’accueil des demandeurs d’asile) Boenden för asylsökande med juridiskt och socialt stöd.

CAO (Centre d’Accueil et d’Orientation) Boende för asylsökande.

PUMA (Protection Universelle Maladie, förut hette det CMU – Couverture Maladie Universelle) Gratis vård för personer med uppehållstillstånd.

CMA (Conditions Matérielles d’Accueil) Samlingsnamn för Offis stöd: ADA och boende

CNDA (Cour Nationale du Droit d’Asile) Den domstol dit man kan överklaga OFPRAs beslut

CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie) motsvarighet till Försäkringskassan

DEMIE (Dispositif d’Évaluation des Mineurs Isolés Etrangers) sköts av Röda Korset: för ungdomar. Deras roll är att utvärdera om personen är under 18 år (“mineur”) och om den har rätt till boende därför att den är ett barn.

GUDA (Guichet unique des demandeurs d’asile) Den gemensamma kontaktpunkten på La Préfecture där man lämnar in sin asylansökan och där Offi efter en intervju kan erbjuda boende och bidrag.

Ofii (Office Français de l’Immigration et de l’Intégration) Den del av det franska Migrationsverket som sköter bidrag, boende, integration och stöd för återvändare till hemlandet.

OFPRA (Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides) ungefär Migrationsverket. Dit går man på intervju och det är denna institution som behandlar asylärendet.

OQTF (Obligation de quitter le territoire français) Beslut om att en person måste lämna Frankrike. Om man får avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd så kan man få OQTF som tvingar en att lämna Frankrike inom 30 dagar (i vissa fall ingen tidsgräns). Det går att överklaga.

PASS (Permanence d’accès aux soins de santé) Varje sjukhus har en “PASS”-avdelning där papperslösa kan få vård.

RSA (Revenu de solidarité active) Ett bidrag som man kan få med villkoret att man söker arbete eller annan aktivitet för att förbättra sin ekonomiska situation. Endast för personer som är över 24 år gamla.

SPADA (hette förut PADA: Structure de Premier Accueil des Demandeurs d’Asile) SPADA tar emot asylsökande innan de går till GUDA och hjälper till med ansökan (OFPRA).