”Watizat-راهنمای ”هر ماه چاپ می شود و در زبانهای انگلیسی، فرانسوی، عربی، پشتو و دری وجود دارد.

این یک راهنمای بسیار کامل برای پناهجویان در پاریس است و اطلاعات به روز شده شامل:

را به زبان دری از اینجا دانلود کنیدWatizat-راهنمای