Ord och uttryck

Franska – Svenska

Aide juridictionnelle (AJ) – kostnadsfri rättshjälp

Bureau d’aide juridictionnelle (BAJ) – mottagning för kostnadsfri rättshjälp

arrêté de transfert – beslut om överföring

asile – asyl

“attestation de demande d’asile” (ATDA) – ett dokument med foto som bevisar att personen lämnat in sin asylansökan. Detta dokument kallas ofta – felaktigt – “récépissé” av asylsökande och motsvarar det svenska LMA-kortet, men är i A4-format, med foto, namn, underskrift och ett referensnummer.

domiciliation, être domicilié – officiell postadress för post från myndigheter. Asylsökande får en särskild postadress som inte har något att göra med boendet. Man går till sin “adresse de domiciliation” för att hämta sin myndighetspost.

former un recours / faire appel – överklaga

hébergement – boende. Det finns många olika typer av asylboenden, med olika förkortningar. Några exempel: CAES, CADA, CAO, HUDA

justificatif – bevishandling.

justificatif de domicile – bostadsbevis

majeur – myndig

mineur – minderårig

protection subsidiaire – alternativt skyddsbehövande (I Frankrike innebär det uppehållstillstånd på 4 år.)

(la) Préfecture – en polismyndighet med administrativ funktion. Här inleds asylprocessen (lämna fingeravtryck etc), därefter tar OFII och OFPRA över. Det är på Prefekturen man hämtar ut asyldokument (ATDA, “récépissé”, uppehållstillstånd). Varje departement har en Prefektur och ofta har OFII sina lokaler i samma byggnad eller i nära anslutning.

OFPRA – franska Migrationsverket (asylutredning och intervju)

OFIIavdelning inom det franska Migrationsverket med ansvar för det materiella stödet under asylprocessen (bidrag, boende…).

récépissé – ett sorts “kvitto” som utfärdas när man får uppehållstillstånd och arbetstillstånd. Detta gäller som bevishandling i väntan på det definitiva plastkortet (kan ta upp till ett år). Många kallar – felaktigt – den franska motsvarigheten till LMA-kortet för “récépissé”, men det heter ATDA (attestation de demande d’asile)

réfugié – flykting (statut de réfugié – flyktingstatus, i Frankrike innebär det upphållstillstånd på 10 år)

procédure Dublin – Dublinprocess

procédure normale – normal asylprocess (Frankrike accepterar att ta emot asylansökan. Man kan bli “normal” från början eller efter att ha varit “Dublin”)

 

Franska förkortningar

ADA (Allocation pour demandeur d’asile) – bidrag till asylsökande (över 18 år) som har en “attestation de demande d’asile”.

AJ (aide juridictionnelle) – kostnadsfri rättshjälp

BAJ (bureau d’aide juridictionnelle) – mottagning för kostnadsfri rättshjälp

AME (Aide Médicale d’État) – statlig vård (gratis) för utlänningar som inte har uppehållstillstånd

CAES (Centre d’accueil et d’examen des situations) – Temporärt asylboende för asylsökande i väntan på utslussning till mer långvarigt boende (kan vara var som helst i Frankrike)

CADA (Centre d’accueil des demandeurs d’asile) – Asylboenden med juridiskt och socialt stöd för personer i normal asylprocess.

CAF (Caisse des Allocations Familiales) – myndighet som betalar ut bidrag, exempelvis bostadsbidrag och RSA

CAO (Centre d’Accueil et d’Orientation) – Temporärt boende för asylsökande, ofta efter evakuering av tältläger.

PUMA (Protection Universelle Maladie (tidigare CMU – Couverture Maladie Universelle) Gratis vård för personer med uppehållstillstånd.

CMA (Conditions Matérielles d’Accueil) – Samlingsnamn för OFIIs materiella stöd till asylsökande, som asylbidrag (ADA) och asylboende

CNDA (Cour Nationale du Droit d’Asile) – Domstol dit man kan överklaga OFPRAs beslut

CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie) – motsvarighet till Försäkringskassan

DEMIE (Dispositif d’Évaluation des Mineurs Isolés Étrangers) – för minderåriga, drivs av Röda Korset (Croix rouge). Deras roll är att utvärdera om personen är under 18 år (“mineur”) och om den har rätt till boende därför att den är ett barn.

GUDA (Guichet unique des demandeurs d’asile) – Den gemensamma kontaktpunkten på La Préfecture där man lämnar in sin asylansökan och där OFII efter en intervju kan erbjuda boende och bidrag.

OFII (Office Français de l’Immigration et de l’Intégration) – Avdelning inom franska Migrationsverket som sköter bidrag, boende, integration samt stöd för återvändare till hemlandet.

OFPRA (Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides) – franska Migrationsverket. Ofpra gör asylutredning och håller intervjun.

OQTF (Obligation de quitter le territoire français) – Beslut om att en person måste lämna Frankrike. Om man får avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd så kan man få OQTF som tvingar en att lämna Frankrike inom 30 dagar (i vissa fall ingen tidsgräns). Det går att överklaga.

PASS (Permanence d’accès aux soins de santé) – De flesta franska sjukhusen har en “PASS”-avdelning där papperslösa kan få vård.

RSA (Revenu de solidarité active) – Ett bidrag som man kan få med villkoret att man söker arbete eller annan aktivitet för att förbättra sin ekonomiska situation. Endast för personer över 25 år med uppehållstillstånd. LAMSF hjälper inte till med att ansöka om RSA.

SPADA (hette förut PADA: Structure de Premier Accueil des Demandeurs d’Asile) – SPADA tar emot asylsökande innan de går till GUDA och hjälper till med ansökan (OFPRA).