کتابچه خاطرات محمد

محمد از کشور افغانستان است و در شهر کابل زندگی می کند. در قسمت کتابچه خاطرات محمد داستان زندگی خود را از ابتدا شرح می دهد. بیشتر بخوانید: